ARTIKEL 1: DEFINITIES

Bij Good Habits houden wij niet van gedoe. Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten en producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en huisregels te accepteren. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.good-habits.nl en tevens op te vragen bij jouw Good Habits vestiging

Good-Habits: Daarmee bedoelen we Good Habits B.V. en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Good Habits
Vestiging: de fysieke plek waar Good Habits haar diensten aanbiedt
Persoonlijke Trainer: Onze medewerker die zorgt voor het begeleiden van leden
Krachtcirkel: de EGYM Strength toestellen die in een vaste volgorde opgesteld staan en middels je toegangsbandje te bedienen zijn
Conditie zone: Ruimte binnen Good Habits waar cardiotoestellen staan opgesteld voor het vergroten van je uithoudingsvermogen
Flexibiliteits zone: Ruimte binnen Good Habits waar EGYM Flextoestellen staan opgesteld voor het vergroten van je flexibiliteit
Lidmaatschap: Abonnement of programma waarmee je het recht hebt te kunnen sporten bij Good Habits
Abonnement: Doorlopend lidmaatschap waarbij de kosten middels incassering in rekening wordt gebracht en die eindigt na opzegging
Programma: Een tijdelijk lidmaatschap waarbij de begin- en einddatum voor de start wordt vastgesteld en de totale prijs voor aanvang van het programma voldaan wordt middels een eenmalige betaling
Extra: Dit zijn extra diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Good Habits afgenomen kunnen worden in aanvulling op het reguliere lidmaatschap
Ingangsdatum: De startdatum van je abonnement
Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 18 jaar of ouder. Good Habits kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas is, dat je een medegebruiker bent, of om je leeftijd te checken.
Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Good Habits en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.
Periode van 4 weken: Elk abonnement is opgebouwd uit periodes van 4 weken. De eerste periode start op de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een abonnement met betaling per 4 weken
Periodieke reservering: Een reservering van een half uur voor de Krachtcirkel op 1 vast moment die er voor zorgt dat er op dat moment altijd een plek voor jou gereserveerd is
Startpakket: Compleet pakket dat je bij de start van een lidmaatschap verplicht dient af te nemen bestaande uit de intake inclusief gezondheidscheck, opstellen programma, instellen toestellen en het fysieke toegangsbandje
Intake: de eerste afspraak voor nieuwe leden alsmede leden die na een opzegging terugkeren en waar op basis van een Gezondheidscheck, fysieke testen en doelstelling(en) een persoonlijk trainingsprogramma wordt opgesteld
Gezondheidscheck: Dit is de gezondheidscheck die wij tijdens de intake uitvoeren waarbij onder meer je lichaamssamenstelling wordt vastgesteld en je rusthartslag en bloeddruk wordt gemeten?
Toegangsbandje: Dit is het bandje met chip waar onder meer je gegevens, testresultaten en programma op staat, waar je de toestellen mee bedient en waar je de locker mee kan openen en sluiten.

ARTIKEL 2: LID WORDEN

A. Je kunt lid worden bij Good Habits op de volgende manieren:
1 Op de website www.good-habits.nl door het invullen van het aanmeld formulier waarop je een email ontvangt met een link naar ons online inschrijfformulier; of
2 Op de vestiging door het invullen van het inschrijfformulier op de iPad;

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. Good Habits biedt diverse lidmaatschapsvormen in de vorm van programma’s als abonnementen aan waarvan het aanbod kan wijzigen over de tijd, het actuele overzicht kun je op de vestiging opvragen. Een programma heeft betrekking op een vooraf afgestemd tijdsperiode met een start- en einddatum en hoeft niet opgezegd te worden, een abonnement heeft een startdatum en wordt na de eerste overeengekomen periode stilzwijgend met periodes van 4 weken verlengd en dient middels opzegging beëindigd te worden
b. Abonnementen zijn er zowel in flexibele vorm met een opzegtermijn van 4 weken als abonnementen die voor een vaste periode van 13 periodes van 4 weken beschikbaar zijn. Hierbij behoudt Good Habits zich het recht voor dit aanbod naar eigen inzicht aan te passen en/of uit te breiden. Hierdoor kan het voorkomen dat jouw huidige abonnement na afloop van je flexibele 4 weken of vaste periode van 13 periodes van 4 weken niet meer beschikbaar is of alleen in een aangepaste vorm. Dergelijke wijzigingen zullen altijd minimaal 4 weken van tevoren kenbaar gemaakt worden.
c. Bij elk programma en abonnement verkrijg je een recht op een of meerdere trainingsmomenten per week.
d. Bij een abonnement ben je verplicht om een startpakket af te nemen. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, dien je opnieuw dit startpakket af te nemen. Bij een pauzering geldt deze verplichting niet. Bij een programma is het startpakket bij de totaalprijs van het programma inbegrepen.
e. Zowel een programma als abonnement start altijd met een intake, waarbij de datum van intake als startdatum van je programma of abonnement geldt.
f. Een vast onderdeel van de intake is een gezondheidscheck waarin wij onder meer jouw fysieke gesteldheid testen en bepalen of ons trainingsprogramma geschikt is voor jou. Als wij menen dat dit niet zo is of onze twijfels hebben, hebben wij het recht jou te weigeren of om aanvullende, externe onderzoeken en/of verklaringen te vragen. Na ontvangst van deze aanvullende onderzoeken en verklaringen zullen wij jouw intake opnieuw beoordelen.
g. Aan het einde van je lidmaatschapsperiode kun je wisselen naar een andere vorm toe, indien je tussentijds wilt overstappen dien je jouw verzoek voor te leggen per e-mail via info@good-habits.nl
h. Bij de start van Good Habits vul je een digitaal inschrijfformulier in en teken je voor het incassocontract. Elke wijziging, verlenging of start van een nieuw abonnement of programma die daarna volgt kan zowel via het digitaal inschrijfformulier als per e-mail doorgegeven worden en zijn beide rechtsgeldig en bindend.

ARTIKEL 4: EXTRA´S

a.Wij kunnen in aanvulling op de lidmaatschapsvormen Extra aanbieden. Deze Extra kunnen tijdelijk van aard zijn en per lidmaatschap verschillen, actuele informatie hierover kun je opvragen bij de vestiging.
b.Je kunt de Extra zowel afnemen bij de start van je overeenkomst als tijdens de looptijd van de overeenkomst. Indien een Extra opzegbaar is, kan deze ook tusentijds worden opgezegd op dezelfde manier als een abonnement opgezegd kan worden en rekening houdende met 4 weken opzegtermijn.
c.De Extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst
d.Op de Extra is artikelen 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing waarbij de kosten van de Extra worden toegevoegd aan je lidmaatschap en beide bedragen tegelijkertijd in rekening gebracht. De extra kan direct geactiveerd worden indien wenselijk. Als je een Extra afneemt na de ingangsdatum van je contract, zullen de kosten tussen de startdatum van het extra en de eerstvolgende periode van 4 weken naar rato bepaald worden en betaal je daarna het vaste extra bedrag per 4 weken.

ARTIKEL 5: RESERVEREN EN RUILEN VAN LESSEN

a. Elke les staat voor een trainingsmoment van 60 minuten en is opgebouwd uit een blok van 30 minuten voor de Krachtcirkel met zowel daarvoor als daarna aansluitend een blok van 15 minuten lang voor gebruik van de conditie en flexibiliteitszone. Eerder beginnen of langer doorgaan bij een van de blokken is alleen toegestaan bij beschikbaarheid en dient altijd vooraf met de Persoonlijke Trainer afgestemd te worden.
b. Je dient een trainingsmoment altijd te reserveren middels een 30 minuten inschrijving voor de krachtcirkel, voor het gebruik van de conditie en flexibiliteitszone hoef je niet te reserveren. Ook als je alleen gebruik wilt maken van de conditie of flexibiliteitszone dien je een 30 minuten reservering te maken voor de krachtcirkel.
c. Een reservering op de krachtcirkel geeft jou het exclusieve recht op een van de acht plekken die de krachtcirkel biedt waardoor je zekerheid hebt dat jij in het gereserveerde half uur de volledige krachtcirkel hebt kunnen doorlopen. Voor de conditie en flexibiliteitszone geldt deze garantie niet gezien en ben je afhankelijk van de wensen van de andere gebruikers of er beschikbaarheid is op jouw gewenste toestel.
d. Alleen bij beschikbaarheid mag er ook tijdens het gereserveerde half uur voor de Krachtcirkel gebruik gemaakt worden van Cardio en Flex, wel dien je direct plaats te maken voor een andere deelnemer die 15 minuten voor en na zijn Krachtcirkel ook gebruik wil maken van jouw toestel
e.Het inschrijven voor een les kan zowel zelf uitgevoerd worden via de Good Habits app alsmede een periodieke reservering (zie artikel 5.f). Voor het zelf inplannen van lessen stelt Good Habits haar rooster beschikbaar via onze eigen Good Habits app en behoudt zich het recht voor het aantal weken dat vooruitgepland kan worden te mogen wijzigen. Een dergelijke wijziging geeft geen recht een abonnement of programma eerder te mogen ontbinden
f. Bij een abonnement heb je het recht om je binnen de openingstijden van Good Habits voor maximaal 2 vaste trainingsmomenten per week de krachtcirkel periodiek te reserveren zodat jij garantie hebt op een plek op jouw favoriete moment. Hierbij is het aantal trainingsmomenten dat jouw abonnement jou per week biedt leidend, voor een abonnement voor 1x per week trainen geldt dus dat er 1 periodiek moment ingepland kan worden. Indien je het recht hebt op meer dan twee trainingsmomenten per week, kun je maximaal twee trainingen periodiek inschrijven en dien je eventueel gewenste extra training(en) zelf in te plannen via de Good Habits App met een maximum van 1 training per dag.
g. Een periodieke reservering vervalt zodra:
– je 2 opeenvolgende trainingen van dezelfde periodieke reservering niet geweest bent zonder dat je deze lessen tijdig geannuleerd hebt
– je in een periode van 8 weken 3x niet bent wezen trainen op het tijdstip van je periodieke reservering
– je een pauzering hebt aangevraagd
– de periodieke reservering om een andere reden dan hiervoor genoemd onvoldoende gebruikt wordt
Een vervallen periodieke reservering kan per jaar 2x opnieuw aangevraagd worden waarbij deze aanvraag als een nieuwe aanvraag gezien wordt, bij een eventuele wachtlijst voor jouw gewenste moment dient er achteraan aangesloten te worden.
h.Bij abonnementen met een beperkt aantal trainingsmomenten geldt dat je binnen de termijn van 4 weken onbeperkt trainingsmomenten mag ruilen mits er plekken beschikbaar zijn op de gewenste momenten. Voor programma’s geldt dat je onbeperkt mag ruilen binnen de gehele periode.
i. Indien je een trainingsmoment wilt ruilen, dien je je minimaal 24 uur van tevoren af te melden voor dat moment via de Good Habits Gym app. Je ontvangt dan een trainingstegoed terug op je account die je tot het einde van de 4 weken periode kunt inzetten. Good Habits behoudt zich het recht voor om annuleringen binnen deze 24 uur niet in behandeling te nemen waardoor dit tot verlies van het trainingsmoment leidt.
j. Je mag onbeperkt lessen ruilen in de periode van 4 weken. Hierop geldt een uitzondering voor abonnementen die tijdens de 4 weken periode aflopen of gepauzeerd worden. Dan kan er naar rato van deze termijn geruild worden waarbij er altijd naar boven wordt afgerond. Voorbeeld: iemand heeft zijn abonnement van 1x per week opgezegd waardoor zijn laatste periode 15 dagen duurt. Hierdoor heeft hij recht op 2.2 lessen in deze periode = 3 en kan hij deze 3 lessen in zijn laatste periode ruilen.
k. Indien je niet alle trainingsrechten van je abonnement gebruikt heb in een periode van 4 weken geldt je ongebruikte trainingsmomenten mee mag nemen naar de volgende periode toe met een max van het aantal wekelijks toegekende trainingsmomenten. Oftewel: je mag bij een abonnement met 1x per week trainen 1 moment meenemen naar de volgende periode, 2 bij 2x per week trainen enz. Voor onbeperkt trainen geldt dat je deze niet mag meenemen en het maximum van 1x per dag trainen in stand blijft.

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

a. De tarieven van de actuele lidmaatschapsvormen en het startpakket zijn op te vragen bij de vestiging
b. Good Habits kan kortingen op lidmaatschappen verlenen tijdens actieperiodes of aan specifieke doelgroepen en is gerechtigd deze op elk moment weer in te trekken. Leden die een lidmaatschap met hoger tarief afgesloten hebben kunnen zowel tijdens als na hun lidmaatschap niet met terugwerkende kracht rechten ontlenen aan misgelopen kortingen
c. Elke actie zonder einddatum of andere beperkingen heeft een geldigheid van 14 dagen na ontvangst van de informatie over de actie
d.. Uit de gezondheidscheck kan naar voren komen dat er aanvullend onderzoek of een toelichting nodig is van medisch specialisten voordat de intake afgerond kan worden. In het uiterste geval dat er geen traject opgestart kan worden, zullen er € 50,- kosten voor de Gezondheidscheck in rekening gebracht worden.
e. Je lidmaatschap start op de datum van intake.
f. De SEPA automatische incassomachtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar conform art. 5e. De eerste incasso wordt voor de datum van intake in rekening gebracht en bestaat uit de eerste termijn van 4 weken plus de eenmalige kosten voor het startpakket.
g. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s uitvoeren in 12 maanden tijd. Dit leidt ertoe dat er eens per jaar twee incasso’s plaatsvinden in een kalendermaand, een aan het begin van de maand en een aan het einde van de maand.
h. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen wij de incasso nogmaals naar de bank. Waarbij wij het recht hebben jouw toegangsbandje te blokkeren totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
i. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst, dus ook van toekomstige periodes, plus de incassokosten.
j. Een keer per jaar, per 1 oktober, mogen wij onze tarieven verhogen conform het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen zoals een BTW-verhoging kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
k. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 7: TOEGANGSBANDJE

a.Het toegangsbandje is onderdeel van het startpakket dat je bij een abonnement afsluit een maakt jou de eigenaar van het bandje
b.Bij tijdelijke overeenkomsten zoals programma’s en proefperiodes blijft Good Habits eigenaar van het toegangsbandje en heb je het bandje in bruikleen. Good Habits behoudt zich het recht voor hiervoor een borg te vragen
c.Het is niet toegestaan het bandje uit te lenen aan iemand anders of over te dragen
d.Indien je het toegangsbandje eenmalig vergeten bent kunnen wij een leenbandje voor 1 training voor je activeren mits wij bandjes voorradig hebben
e.Indien je toegangsbandje bij normaal gebruik niet meer werkt, kun je deze kosteloos ruilen voor een nieuwe op de vestiging

ARTIKEL 8: OPENINGSTIJDEN

a. Good Habits geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen, interne opleidingen of van overmacht. Op eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, eerste en tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Kerstdag, , Oudjaars- en Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Uiteraard mag jij jouw les op een ander moment inhalen als deze op een van deze dagen valt mits er plek is.
b. We willen onze vestiging goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in de vestiging moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. Indien deze termijn korter duurt dan 7 dagen heb je geen recht op restitutie van je lidmaatschapsgeld. Uiteraard mag je deze trainingsmomenten inhalen op een ander moment mits er plek beschikbaar is.
c. Indien Good Habits vanuit overheidsbepalingen volledig dient te sluiten, mag het abonnement per direct kosteloos gepauzeerd worden. In het geval van een gedeeltelijke sluiting waarbij Good Habits voldoende trainingsmomenten voor jou kan creëren geldt de gebruikelijke regeling voor pauzeringen (zie artikel 9)

ARTIKEL 9: BLESSURE EN PAUZERING

a. In geval van blessure of langdurige ziekte is het mogelijk om voor de minimale duur van 1 periode van 4 weken en de maximale duur van 6 periodes van 4 weken het lidmaatschap te pauzeren. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte. Indien de behandelend arts deze niet afgeeft kan deze bij een niet-behandelend arts worden verkregen conform de wettelijke richtlijnen van de KNMG. De startdatum van de pauzering gaat in op de eerstvolgende dag van de week die gelijk is aan de dag van de week van de startdatum
van de 4 weken periode van aanvraag. Voorbeeld: jij vraagt op woensdag 15 januari pauzering aan in verband met een blessure en jouw 4 weken periode is op zaterdag 13 januari gestart. Dan gaat jouw pauzering in op zaterdag 20 januari.
b. In alle overige gevallen is het mogelijk het lidmaatschap te pauzeren indien dit 1) minimaal 14 dagen voor de gewenste startperiode wordt aangevraagd zodat andere leden ruim de tijd hebben van jouw openvallende trainingsmomenten gebruik te maken en 2) dit een periode van minimaal 4 weken en maximaal 12 weken betreft waarbij het altijd hele weken dienen te zijn en 3) de startdatum van de pauzering altijd dezelfde dag van de week moet zijn als de startdag van de periode waarin de pauzering start. Voorbeeld: als je jouw abonnement 4,5 week wilt stopzetten vanaf maandag 15 januari en jouw 4 weken periode start op zaterdag 13 januari, dien je de keuze te maken of je 4 of 5 weken wilt pauzeren en of deze op zaterdag 13 januari moet beginnen of zaterdag 20 januari. En dient jouw aanvraag op 30 december respectievelijk 6 januari binnen te zijn
c. Pauzeringen dienen per e-mail aangevraagd te worden waarbij de aanvraagdatum de ontvangstdatum van de e-mail is. Indien aanvullende bewijsstukken nodig zijn die later worden aangeleverd of overlegd, geldt de datum van ontvangst van deze bewijstukken als aanvraagdatum.
d. Bij pauzering in de eerste 13 periodes van een jaarabonnement geldt dat de incassering door blijft lopen en de termijn van de toegekende pauzering als gratis maanden achter het abonnement worden toegevoegd. Voorbeeld: je hebt een pauzering toegewezen gekregen van 4 weken in periode 6, dan zul je 13 periodes op rij een incasso ontvangen, dus ook in periode 6, en zal jouw abonnement met een gratis 14e periode verlengd worden.
e. In beide vormen van pauzering van je abonnement van artikelen 8.a en 8.b, verlies je het recht van periodieke inschrijving op jouw vaste tijdsblok(ken) en dien je dit na je pauzering opnieuw aan te vragen
f. Er kan maximaal 24 weken gepauzeerd in een aansluitende periode van 52 weken. Voorbeeld: indien je voor de eerste keer in je lidmaatschap een pauzering van 24 weken krijgt toegewezen, kan er de 28 aansluitende weken daarna niet meer gepauzeerd worden

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a.Indien je een lidmaatschap voor een vaste periode hebt, dan kun je deze uiterlijk 28 dagen voor het einde van de vaste looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is deze op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen
b.Er geldt een uitzondering voor verhuizingen, indien je buiten een straal van 15 km verhuist en je komt niet binnen een straal van 15 km van een andere Good Habits vestiging te wonen dan mag een lidmaatschap met vaste periode tussentijds opgezegd worden met een opzegtermijn van 28 dagen. Wel dient een inschrijving bij de nieuwe gemeente aangetoond te worden. Tevens zal het lidmaatschap met terugwerkende kracht naar een flexibel abonnement worden teruggezet en het verschil alsnog in rekening gebracht worden.
c.Indien je een flexibel lidmaatschap hebt, kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen,
d.Programma’s hoeven niet opgezegd te worden maar eindigen automatisch op de vooraf afgesproken einddatum
e. Je kunt je overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen naar info@good-habits.nl. De datum van ontvangst van jouw email op info@good-habits.nl geldt als opzegdatum. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen via de Good Habits Gym app of Whats App zijn niet geldig.
f. Wij streven ernaar om een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Good Habits je de toegang tot de vestiging ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Good Habits. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. De gezondheidscheck van Good Habits is geen volledig onderzoek maar een quickscan die een eerste indicatie geeft over jouw gezondheid. Het gebruik van de faciliteiten is dan ook volledig voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. Good Habits behoudt zich daarnaast het recht voor om naar eigen inzicht nieuwe lede te weigeren of bestaande leden de toegang te ontzeggen als
wij menen dat onze training onverantwoorde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor diegene.
b. Good Habits en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze vestiging
c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de vestiging. Good Habits stelt lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. Good Habits aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen zoveel mogelijk mensen helpen met onze fitnessprogramma’s. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de persoonlijke trainers in onze vestiging en in tweede instantie tot Good Habits klantenservice, bereikbaar via info@good-habits.nl

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Good Habits verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van Good Habits wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Good Habits kun je terugvinden op onze website.
c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze vestiging, behouden wij ons het recht voor om gebruik te maken van video- en audiotoezichtapparatuur om de vestiging 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht zal altijd beperkt zijn tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. Op dit moment is er geen toezichtapparatuur aanwezig en zal een eventuele wijziging hiervan vooraf aan onze leden kenbaar worden gemaakt via de ledennieuwsbrief

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS GOOD HABITS

a. Je kunt de contactgegevens van ons vinden op: www.good-habits.nl/contact
b. Postadres: Leeghwater 27, 3825 MR te Amersfoort, Nederland
c. Voor veel informatie kun je terecht op de website van Good Habits: www.good-habits.nl

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Good Habits aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Good Habits zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging is gevestigd.

HUISREGELS

We houden de club samen schoon en gezond
• Het dragen van schone sportschoenen en gepaste sportkleding is verplicht;
• Op de Flex toestellen is het verplicht om je (sport)schoenen uit te doen en sokken te dragen Tijdens de training maak je gebruik van een handdoek en maak je het door jou gebruikte apparaat schoon voor je medesporters;
Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimten
• Afsluitbare drinkbekers en glazen water mogen alleen op de bar gezet worden en niet meegenomen worden naar de toestellen toe;
• Roken en het gebruik en/ of verspreiden van verboden middelen in de club is verboden; Dieren op de club zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden

Wij respecteren de privacy en rust van anderen
• Het gebruik van mobiele apparaten is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.
• Vermijd harde geluiden tijdens het sporten, beperk het geluidsniveau van je muziek.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de club;
• Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de club;
• Blijf niet langer dan 1 ronde van maximaal 80 seconden op een toestel van de krachtcirkel en flexibiliteitstoestellen zitten
• Reeds gestarte gebruikers van de krachtcirkel hebben altijd voorrang, houdt hier bij de start van het gebruik van de krachtcirkel rekening mee en zorg dat je plaatsneemt op een vrij beschikbaar toestel

We willen een veilige club voor iedereen
• Het is verplicht een geldend toegangsbewijs bij je te hebben als je de club betreedt;
• Personen jonger dan 16 jaar worden niet toegestaan in de club;
• De aanwijzingen van het personeel van Good Habits dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd; Good Habits is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot een of meer van haar clubs en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden.
• Zorg dat je na de intake weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn.
• Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten eventueel gebruikte materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen;
• Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc zijn niet toegestaan in de sportruimten. Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw eigendommen gebruik te maken van de lockers.
• Lockers worden dagelijks leeggemaakt; Voor aansprakelijkheid bij schade of diefstal verwijzen we naar de geldende algemene voorwaarden van Good Habits
• Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van PT diensten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Good Habits